Aydın Hukuk


Hakkımızda

Hakkımızda

Aydın Hukuk,


gerekli bilgi, donanım, öngörüye sahip yapısı ve tecrübesi ile müvekkillerine,
henüz uyuşmazlık çıkmadan uyuşmazlığın çıkma olasılığını en aza indirgeyerek
hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi;
davaların çözümünde ise müvekkillerinin hak ve menfaatlerini sağlamaya yönelik
disiplinli, sonuç odaklı ve bilgili bir şekilde avukatlık hizmeti verilmesi
konusunda faaliyet gösteren;
akademik ve profesyonel danışmanlarla birlikte güven odaklı çalışan
İstanbul’da kurulu bir hukuk bürosudur.

KURUCU

Avukat Mehmet Aydın;


2009 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2013 yılında onur derecesi ile mezun olmuştur.
Stajını İstanbul’un önde gelen hukuk bürolarından birinde tamamlamış
ve avukat olarak çalışmaya devam etmiştir.
 
Avukatlık mesleği yanında bir yandan akademik çalışmalarını da sürdürmektedir.
Halen Bahçeşehir Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku bölümünde
yüksek lisans eğitimi almaktadır.
Haksız Rekabet Kavramı ve Türk Ticaret Kanunu’nda Sayılan Başlıca Halleri konusunda yüksek lisans tezi yazmaktadır.
 
Yabancı dili İngilizcedir.

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

- Sigmund Freud -

FAALİYET ALANLARI


İcra ve İflas Hukuku


Aydın Hukuk, şirket ve şahıslara ait her türlü alacağın hukuki yollarla tahsilinin sağlanarak müvekkillerine teslimini hedeflemektedir. Bu kapsamda; menkul ve gayrimenkullerin haczedilmesi, paraya çevrilmesi, borçlular ile iletişime geçilmesi, üçüncü şahıslardaki hak ve alacakların haczedilmesi verdiği hizmetlerden bir kısmıdır. Başta itirazın iptali/kaldırılması, menfi tespit, istihkak, kıymet takdirine itiraz, ihalenin feshi ve sıra cetveline itiraz olmak üzere ancak bunlarla da sınırlı olmayan İcra ve İflas Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda gerek alacaklı gerekse borçlu vekili sıfatı ile davaların etkin bir şekilde takibi yapılmaktadır.
 
Ayrıca, borçlu sıfatındaki şirket ve şahıslar adına özellikle alacaklı bankalar ile borcun yapılandırılması; uzlaşma sağlanarak borçlunun ticari faaliyetinin devamının temini ve borçluların her türlü hakkının müdafaası da Aydın Hukuk’un bu alanda verdiği hizmetlerdendir.


TİCARET Hukuku


Aydın Hukuk müvekkillerine; şirket kuruluşlarında, genel kurulların hazırlanması ve yapılmasında, kurumsal yönetim sürecinde, hisse devri işlemlerinde, ana sözleşme değişikliklerinde ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde faaliyet konuları ve sektörleri ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti verir.
 
Aydın Hukuk’un Ticaret Hukuku alanındaki diğer kanadını müvekkillerinin tarafı oldukları tüm ticari uyuşmazlıklarda müvekkillerinin temsili oluşturmaktadır. Gerek ortaklar ve yöneticilerin kendi arasındaki gerekse müvekkil şirketlerle ilişki içindeki karşı taraf arasındaki ticari davanın, müvekkilleri adına etkin ve profesyonel bir şekilde takip edilmesi ve neticelendirilmesi bu alanda verilen uyuşmazlık çözümü faaliyetidir.


Bankacılık ve FİNANS Hukuku


Bankacılık ve Finans Sektörü’nde yer alan her iki tarafın yani Banka, Finans ve Kredi Kuruluşları ile bunlarla hukuki iş ve işlemde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin temsilcisi sıfatı ile; başta kredi sözleşmelerinin hazırlanması, kredilerin teminatlandırılması, teminatların çözülmesi, ipoteğin fekki, leasing ve faktöring sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması, Sermaye Piyasası araçları hakkında danışmanlık verilmesi, finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin karşılıklı mutabakat ile imzalanması konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesiile birlikte bu konulardan çıkabilecek her türlü uyuşmazlığın dava takipsüreçlerinde avukatlık hizmeti verir.


İş Hukuku


İş Hukuku alanında hem işçi hem de işveren vekili sıfatı ile geniş müvekkil yelpazesindeki şahıslar ile şirketlere avukatlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, iş sözleşmelerinin hazırlanmasından sona ermesine kadar danışmanlık hizmeti verilmesi, özellikle işçi alacakları ve iş kazası davalarında müvekkillerinin haklarının en yüksek seviyede korunması ve sağlanmasıile bu tür davaların takibi başlıca bu alanda verilen hizmetlerdendir.


KİRA Hukuku


Aydın Hukuk, kira sözleşmelerini müvekkillerinin haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesinde, revize edilmesinde ve sona erdirilmesinde hukuki danışmanlık hizmeti verir. Kira Hukukundan kaynaklı başta tahliye, kira bedelinin değişen koşullara uyarlanması, kira bedelinin arttırılması davalarının etkin bir şekilde takibini yapar ve sonuçlandırır.


GAYRİMENKUL HUKUKU


Gayrimenkuller hakkında Tapu Daireleri ile Belediyeler nezdinde her türlü işlemin yapılması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında site/ avm / apartman yönetimine hukuki destek verilmesi bu alanda başlıca danışmanlık hizmetlerindendir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden kaynaklı davaların takibi, tapu iptal tescil davaları, imar planının iptali davaları, arsa payının düzeltilmesi davaları, İnşaat Hukukundan kaynaklanan davalar, bu alanda Aydın Hukuk’un takip ettiği davaların bir kısmıdır.


AİLE Hukuku


Aydın Hukuk, müvekkillerini temsilen Aile Hukukundan kaynaklı, anlaşmalı boşanma davalarını, maddi ve manevi tazminat istemli boşanma davalarını, nafaka ve soy bağı davalarını, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı davaları yürütür. Ayrıca yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı müvekkillerinin yurt dışında aldıkları boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davalarında müvekkillerini temsil eder.


MİRAS Hukuku


Aydın Hukuk, Miras Hukuku alanında; vefat üzerine veraset ilamının çıkarılmasından, mirasın hukuka uygun bir şekilde paylaştırılmasına kadar geçen süreçte müvekkilleri adına hareket eder. Özellikle mirastan mal kaçırmaya yönelik muris muvazaası, tenkis davaları, vasiyetnamenin iptali davaları, ortaklığın giderilmesi davaları, mirasçılıktan çıkarma davalarında müvekkillerini temsil eder.


Ceza Hukuku


Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki/katılan vekilliği ile şüpheli/sanık müdafiliği sıfatlarını titizlikle yerine getirerek müvekkillerinin haklarının korunmasına ve adaletin tecelli etmesine hizmet eder.


İdare Hukuku


Yetkili idari mercilere itirazların ve idari başvuruların yapılması, idarenin hukuka ve yasalara aykırı iş ve işlemlerinden kaynaklanan yürütmeyi durdurma istemli idari işlemin iptali davaları ile tam yargı davalarının etkin bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması bu alanda verilen hizmetlerin bir kısmıdır.

info@mehmetaydin.av.tr
İcadiye Mah. İcadiye Bağlarbaşı Cad. No:33/6 Altunizade
Üsküdar / İSTANBUL

İLETİŞİM

Aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.